S’obre una convocatòria de subvencions per a empreses de Palafrugell

05/09/2019

Amb la voluntat d’incentivar la millora i la inversió de les activitats econòmiques així com el foment de l’emprenedoria a Palafrugell, s’ha creat una convocatòria per a l’atorgament de subvencions. Per tal de poder beneficiar-se d’aquesta ajuda, els sol·licitants (persones físiques o jurídiques) hauran d’inscriure’s als registres corresponents i complir una sèrie de requisits, entre els quals destaca l’obligatorietat de que els titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o establiment sobre el qual recauen les accions dins del municipi de Palafrugell.

La subvenció -d’un màxim de 2.000 euros- s’atorgarà en un règim de concurrència no competitiva, i es destinarà a les persones emprenedores o a les activitats econòmiques que hagin fet una reforma o inversió important dins del període comprés entre l’1 de setembre del 2018 i el 31 d’agost d’enguany. El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a un 35% si els destinataris són autònoms o empreses que han col·laborat d'alguna manera amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) o de fins a un 20% per a la resta. Un altre dels requisits indispensables és que l’activitat ha de fer un any o més que està en funcionament des de l’atorgament de la subvenció.

Procediment:

Els tràmits, que s’hauran de realitzar abans del 30 de setembre del 2019, es podran fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Palafrugell. També hi ha l’opció de fer-ho online: https://seu.palafrugell.cat/tramits/ajuts-i-subvencions/subvencions-per-a-activitats-economiques-locals.

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Documentació:

  • Sol·licitud de subvenció, on hi constarà respecte a quin capítol de la base 1 (capítols I a VI) s'acull la persona sol·licitant.
  • Fitxa del creditor.
  • Compte justificatiu de la subvenció, de les actuacions per les quals es sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o el projecte proposat i del seu finançament.
  • En el cas de fer reforma de millora, presentar fotografies de l'abans i el després.
  • Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).
  • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, s'haurà d'aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom.

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos des de la fi del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que no es presenti la justificació dins del termini d'una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta podrà ser revocada. Aquest tràmit no té cap cost.

Us recordem que des de Q-Global facilitem assessorament i donem una gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts. Podeu contactar amb nosaltres al 972 60 00 17 / ncolomer@grupcostabravacentre.com