Publicat el regim sancionador per l'incompliment de les mesures de prevenció de la Covid-19

06/08/2020

Es considera infracció greu o molt greu l’incompliment d’horaris i aforaments.

 

Avui s’ha publicat el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les infraccions tipificades en el Decret són les accions o les omissions que vulnerin el que estableixen les disposicions, les resolucions i els actes adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària. Per exemple, l’obligatorietat de portar mascareta.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus que es defineixen els articles 5, 6 i 7. Les sancions amb multa poden ser: lleus fins a 3.000 euros; greus de 3.001 a 60.000 euros; molt greus de 60.001 a 600.000 euros:

Infraccions greus

  • A partir d’ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats.
  • Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

  • Constitueix infracció molt greu la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d’entre els 60.001 i els 600.000 €.

Infraccions lleus

  • L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Seran els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

El Decret Llei entrarà en vigor a partir de demà 7 d’agost.