Protecció de dades

15/11/2017

La protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones; és la potestat de control sobre l'ús que es fa de les dades personals. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d'informació que afecti la nostra intimitat, altres drets fonamentals o llibertats públiques.

Aquest dret, exposat a l'article 18 de la Constitució Espanyola "La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", obliga totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics, que disposin de dades de caràcter personal a complir una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que es tracten.

Per tal de complir amb aquesta llei, les obligacions legals fonamentals són l'elaboració i manteniment actualitzat del Document de Seguretat, l'obtenció de la legitimitat dels afectats i l'alta dels fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

En cas de no aplicar correctament les mesures necessàries, existeix un règim de sancions molt elevades que pot arribar als 600.000 €.

Per a més informació o per resoldre qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del  telèfon 972313702 o del nostre correu electrònic qglobal@grupcostabravacentre.com.