PLA DE CONTINGÈNCIA DAVANT LA COVID19 ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

09/06/2020

Un pla de contingència és un conjunt de procediments i instruccions alternatius a les condicions operatives normals de l'empresa, de manera que es permeti el funcionament d'aquesta, tot i que algunes de les seves funcions deixin de fer-ho.

 

 

Un pla de contingència és un conjunt de procediments i instruccions alternatius a les condicions operatives normals de l'empresa, de manera que es permeti el funcionament d'aquesta, tot i que algunes de les seves funcions deixin de fer-ho per culpa d'algun incident o certes condicions externes alienes a l'organització.

El Pla de Contingència ha d'estar basat en una avaluació de riscos que permeti identificar un conjunt de mesures i accions bàsiques concretes de resposta, que s'haurien de prendre per afrontar de manera adequada i efectiva, possibles incidents, accidents i/o estats d'emergències que poguessin ocórrer tant a les instal·lacions com fora d'elles.

En el moment actual, la necessitat de disposar d'un pla de contingència ve motivada per l'emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia provocada per la Covid-19. Segons el protocol "Mesures de prevenció del contagi del coronavirus per hotels i apartaments turístics" del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i del Ministeri Sanitat, el pla de contingència ha d'incloure com a mínim:

- La possibilitat de modificar els processos dirigits a la presa de decisions, si cal.

- L'assignació d'autoritats i responsabilitats en el marc de la gestió de el risc.

- L'assignació de recursos humans i materials, inclosa la determinació de l'ús d'Equips de Protecció Individual (EPI) atenent a les necessitats derivades de la prevenció de riscos laborals i sense perjudici del que estableix aquesta norma i en la normativa aplicable.

- La determinació i implantació d'un protocol d'actuació en el cas que un empleat o client mostri simptomatologia compatible amb la COVID-19, seguint en tot cas les directrius de la prevenció de riscos laborals i autoritats sanitàries respectivament, i considerant la revisió de els protocols de neteja i desinfecció de les superfícies potencialment contaminades.

- La supervisió de l'acompliment de les recomanacions i pautes dictades per les autoritats sanitàries en relació a mesures especials per COVID-19, tant per part d'empleats com de clients, així com de les mesures addicionals contingudes en el pla de contingència resultant de l'avaluació de riscos.

 

Per aquest motiu, des de QGlobal us ofereim el nostre servei d'assessorament per dur a terme la redacció del Pla de Contingència per a la prevenció dels efectes de la Covid-19. Contacta amb nosaltres a ncolomer@grupcostabravacentre.com