Nou Decret de Turisme de Catalunya

05/08/2020

L’ordre inclou qüestions com la definició de les diferents modalitats d’allotjament turístic, la regulació de nous productes turístics o el reforç de la seguretat jurídica a les administarcions locals.

 

Amb l’objectiu de “simplificar, actualitzar i integrar en un sol cos normatiu” les diferents lleis vigents en l’àmbit del turisme, ahir el Govern aprovava el nou Decret de Turisme de Catalunya.

L’ordre inclou qüestions com la definició de les diferents modalitats d’allotjament turístic, la regulació de nous productes turístics com les anomenades “llars compartides” o els “allotjaments singulars” o el reforç de la seguretat jurídica a les administracions locals, entre d’altres. La normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Segons la Generalitat, el sector turístic és “especialment dinàmic”, un fet que queda demostrat per “la creació de noves fórmules d’allotjament, l’economia digital o el desenvolupament de nous sistemes de comercialització i distribució”. En aquest sentit, el decret ha creat les figures dels anomenats “allotjaments singulars” i de les “llars compartides”, dos tipus d’habitatges que no encaixen sota cap de les modalitats vigents.

Els allotjaments singulars’, són allotjaments que no encaixen sota cap de les modalitats vigents d’allotjament turístic com podrien ser les cabanes als arbres, les barraques de pedra seca entre vinyes, les coves,… Els nous allotjaments, que podran tenir una capacitat màxima de 6 places, no podran ubicar-se en vehicles, aeronaus o embarcacions.

La ‘llar compartida’, és un allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular, i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de 4 usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. S’estableix el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament turístic.

El Decret també suposa novetats en el turisme rural, càmpings i zones d’autocaravanes. Pels establiments de turisme rural i allotjaments a l’aire lliure també hi ha canvis. Segons fixa el decret, l’antiguitat de les edificacions pels establiments de turisme rural passa a ser anterior a 1957, tot i que la norma no té efectes retroactius. Alhora, els allotjaments rurals passaran a tenir una capacitat màxima de 20 persones –abans era de 15- i podran exercir altres activitats a la mateixa finca.En els allotjaments a l’aire lliure, el Govern ha fixat una nova regulació per les àrees d’acollida de les autocaravanes en trànsit. A partir d’ara, aquestes podran estar-se un màxim de 48 hores aparcades al mateix punt. En relació amb els càmpings, es passa a identificar les diferents categories com els hotels, és a dir, amb estrelles (de dos a cinc).

En la nova normativa, el Govern ha establert la definició i la responsabilitat dels intermediaris d’allotjaments turístics d’acord amb el seu règim jurídic. Alhora, especifica que els operadors, prestadors de serveis de la societat de la informació estan sotmesos al decret –la norma, doncs, afecta plataformes com Airbnb- per tal de “preveure i evitar el frau i la comercialització d’allotjaments turístics il·legals”.

En paral·lel, el decret dóna seguretat jurídica a les administracions locals per imposar tota mena de sancions previstes a la Llei de Turisme.

Finalment, el Govern ha establert nous elements en relació amb els fons per al foment del turisme. En concret, els ens locals que en el seu territori hagin assolit o superat el llindar dels 300.000 euros de recaptació en concepte d’imposts, han de destinar un mínim del 60% a projectes d’actuacions de promoció turística. Per a aquelles administracions que no hagin arribat a aquest import, el percentatge s’elevarà fins al 75%.Una norma que no es veurà afectada per la covid-19.

El Decret entrarà en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al DOGC, per tant, el 26 d’agost. No obstant, la modalitat de llar compartida (títol IV del llibre segon) ho farà en el termini d’un any a comptar des de la publicació d’aquest Decret al DOGC, és a dir, el 6 d’agost de 2021.