La manca d'accessibilitat es sancionarà a partir del 4 de desembre

14/11/2017

Garantir el dret a l’igualtat d’oportunitats i la plena autonomia de les persones amb discapacitat és un dels reptes més urgents del segle XXI. En aquest sentit, volem recordar que el 4 de desembre de 2017 és la data límit en la qual tots els edificis hauran de realitzar ajustos raonables d’accessibilitat. L’obligatorietat de les millores tenen el seu origen en l’aprovació del ‘Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitats i de la seva inclusió social’, que es va aprovar el 29 de novembre de 2013. 

El 4 de desembre s’acosta i molts us preguntareu: què entenem per ajustos raonables? Doncs la resposta la trobem a l’article 2 del Real Decret Legislatiu 1/2013). “Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades de l’ambient físic, social i actitudinal a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat que no comportin una càrrega desproporcionada o indeguda”.

De nou, és possible que sorgeixi un altre dubte: què considerem una càrrega desproporcionada? En aquest cas, la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana resol la qüestió. “Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tindran en compte les despeses de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l’estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda”.

Arribats aquest punt, també cal destacar que “s’entendrà que la càrrega es desproporcionada, en els edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan les despeses de les obres repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a les que es pot tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes”

Així doncs, a pocs dies de la finalització del termini, s’hauran d’executar els ajustos raonables per tal de facilitar la plena autonomia de les persones amb discapacitat. D’acord amb l’article 66 del Real Decret Legislatiu 1/2013, a partir del 4 de desembre s’aplicaran les sancions corresponents per combatre la discriminació que pateix un col·lectiu molt nombrós al nostre país.