El SICTED renova el Manual de Bones Pràctiques

04/06/2019

Amb l’objectiu d’adaptar-se a la realitat de les empreses adherides, fa temps que s’està treballant en la revisió i millora d’alguns dels processos que conformen el model SICTED. Entre aquestes novetats cal destacar la creació d’un nou Manual de Bones Pràctiques -actiu des del gener del 2019- que amplia els compromisos de qualitat de les empreses adherides al SICTED. Hi continuarà havent 32 Manuals de Bones Pràctiques -un per cada ofici- però en canviarà l’estructura i s’introduiran nous continguts.

El nou manual s’estructura en 4 grans capítols: intersectorials, obligatòries, complementàries i de gestió avançada.

  • Les bones pràctiques intersectorials són les que en l’antic manual trobàvem del capítol 1 al 5. Els sis mòduls que el formen són legislació; direcció; gestió de persones; relació amb els clients; relació amb els proveïdors; i vendes i màrqueting.
  • Pel que fa a les obligatòries, aquestes es centraran en l’activitat principal de l’empresa i cada ofici tindrà els seus mòduls. En aquest cas, cal destacar que es tipificaran les possibles combinacions de mòduls per ofici.
  • Les bones pràctiques complementàries fan referència a un servei específic. Dit en altres paraules, és una personalització a mida del manual, ja que es valoren aspectes concrets de cada departament o secció.
  • El quart capítol és el de bones pràctiques de gestió avançada. Es tracta d’apartats optatius que, en cas d’acceptar-ne el compliment, aleshores esdevenen de caràcter obligatori. Aquest gran apartat està dividit en tres mòduls: Responsabilitat Corporativa, innovació i diversitat funcional (accessibilitat).

Què és el SICTED?

El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destins (SICTED) és un projecte que pretén millorar l’experiència i satisfacció del turista durant la seva estada. Un cop superada l’avaluació s’atorga el ‘Compromís de Qualitat Turística’, un distintiu que reconeix l’esforç i el compromís amb la feina ben feta i que representa un tret diferencial respecte a la competència.

Grau d’implantació

Des de l’any 2004, el Consell Comarcal del Baix Empordà treballa en la implantació del Pla de Qualitat Turística en Destinació. Aquest pla de qualitat es basa en el SICTED, i actualment hi ha 63 empreses i entitats adherides de la comarca. Arreu de l’Estat espanyol s’ha implantat a 190 destinacions amb més de 13.000 empreses adherides.

Des de Pla de Qualitat Costa Brava Centre restem a la vostra disposició per tal de facilitar-vos més informació sobre la possibilitat d’implantació SICTED al vostre establiment. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com