Alertes alimentàries i al·lèrgens

21/03/2018

Al llarg dels últims anys, els casos d'al·lèrgies i intoleràncies relacionades amb l'alimentació han augmentat exponencialment. Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut) al món hi ha entre 1-3% dels adults i 4-6% dels nens amb al·lèrgies alimentàries.

Amb l'objectiu d'aconseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir el seu dret a la informació, és important velar per tal que els consumidors estiguin degudament informats respecte els aliments que consumeixen.

Hi ha determinats ingredients, substàncies o productes que quan s'utilitzen en la producció alimentària poden provocar al·lèrgies o intoleràncies en algunes persones, i algunes d'aquestes al·lèrgies o intoleràncies representen un risc per la salut de les persones afectades. Es important, per tant, facilitar informació als consumidors, especialment a aquells que pateixen al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, per tal que puguin escollir amb coneixement de causa, les opcions que siguin segures per a ells.

En aquest sentit, existeix el Reglament (UE) Núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i el Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació facilitada al consumidor i pel que es modifiquen els Reglaments (CE) Núm. 1924/2006 i (CE) Núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel que és deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) Núm. 608/2004 de la Comissió, estableix a l'article 21 les condicions d'etiquetatge de determinades substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies.

Les Autoritats Competents de la Salut Pública de les diferents administracions són les responsables de vetllar pel compliment, per part dels operadors econòmics, de la legislació indicada i notificar els incompliments que es produeixin en la brevetat més gran possible a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació, xarxa d'alerta nacional, per retirar el producte del mercat i evitar el seu consum per part de la població sensible. Per tant, és important que els locals de restauració, i també altres establiments de comerç alimentari informin els clients sobre la presència d'aliments que puguin produir al·lèrgies o intoleràncies als àpats oferts.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre estem disposats a informar-vos i assessorar-vos de manera integral i personalitzada. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o a través del nostre correu electrònic qglobal@grupcostabravacentre.com.